همه نوشته‌ها در 'احکام' اشتراک

a073445610354102a

حیض و احکام آن

هر دختری که به سن بلوغ می رسد، چرخه قاعدگی در او شروع به فعالیت می کند. اگرچه این …

pic1156_www_jahaniha_com_2

احکام نفاس ویژه بانوان

نفاس به خونى گفته مى شود که همراه با خروجِ اوّلین جز بچه از شکم مادر خارج مى شود،به …