همه نوشته‌ها در 'نماز' اشتراک

نماز باید حیات داشته باشد

اقسام و مراتب نماز     نماز دارای مراتبی است؛ نماز عوام، نماز خواص و نماز اخصّ الخواص    مرتبۀ اوّل نماز که معمولاً مربوط به انسان های عادی است، نماز لسانی …